Odpoved najemne pogodbe za nepremičnino, stanovanje….

Odpoved najemne pogodbe

Najemnik lahko najemno pogodbo odpove kadarkoli, ne da bi za to navajal razloge, če ni s pogodbo določeno drugače. Upoštevati mora odpovedni rok, ki je naveden v pogodbi. Če odpovedni rok ni naveden, se upošteva zakonski 90 dnevni odpovedni rok.
Lastnik se mora pri odpovedi držati pogodbeno določenih odpovednih rokov, v primeru večjih kršitev pa lahko odpove najemno pogodbo iz krivdnih razlogov. Najemnika mora pisno obvestiti, da krši najemno pogodbo, mu določiti način odprave kršitev in rok za odpravo, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Za kršitve šteje:
– če najemnik z načinom uporabe stanovanja povzroča večjo škodo na stanovanju ali skupnih delih (več)stanovanje stavbe,
– če najemnik ne vzdržuje stanovanja ali ne plačuje najemnine ali stroškov (če ni plačal dvakrat zaporedoma oz. 2 meseca v zadnjih 12 mesecih),
– če je v stanovanju več oseb kot so navedene v pogodbi,
– če opravlja v stanovanju dejavnost brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem.
– če odda najeto stanovanje v podnajem brez soglasja lastnika
– če lastniku ne dopusti vstopa v stanovanje,
– če izvrši spremembe v stanovanju brez poprejšnjega soglasja lastnika.

 

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?