Najemna pogodba za nepremičnino ureja najemno razmerje med najemnikom in lastnikom

Ko oddajate svojo nepremičnino ali najemate stanovanje, hišo.. je zelo pomembno, da sklenete najemno pogodbo v pisni obliki. V pogodbi boste opredelili pravice in obveznosti, ki izhajajo iz najemnega razmerja. Za dobre odnose med najemnikom in lastnikom je dobrodošlo že samo razumevanje pogodbe, saj daje obema možnost, da se dogovorita o pravicah in obveznostih iz najemnega razmerja

Pomembna je za obe strani, tako za lastnika, ki želi zaščititi svoje premoženje in zagotoviti plačevanje najemnin in obratovalnih stroškov, kot za najemnika, saj prostor, v katerem biva, pomembno vpliva na njegovo bivanje.

Kakšna je cena sestave najemne pogodbe?

Najemna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene najemna pogodba za hišo, najemna pogodba za stanovanje, najemna pogodba trgovino – poslovni prostor Za vsak najemno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

  • 100 EUR – sestava enostavne najemne pogodbe za stanovanje, poslovni prostor

 

 

Najemna pogodba za  nepremičnino, stanovanje, hišo
Najemna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo

 

Najemna pogodba za nepremičnino ureja najemno razmerje med najemnikom in lastnikom in vsebuje:

Najemna pogodba mora vsebovati vsaj naslednje elemente Stanovanjskega zakona:
– opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
– identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
– ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
– odpovedne razloge,
– vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj (ali gre za neprofitni, tržni, službeni najem ali za institucionalno varstvo starejših oz. posebnih skupin);
– opredelitev medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
– višino najemnine ter način in roke plačevanja;
– način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
– opredelitev načina uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
– čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas (če se stanovanje oddaja za nedoločen čas, je potrebno to navesti v pogodbi);
– način predaje stanovanja.

Kako preverimo ali je najemodajlec lastnik nepremičnine?

Najemnikom mora, pred sklenitvijo pogodbe pozanimajo o lastništvu stanovanja, ki ga želijo najeti. Lastništvo nepremičnine lahko preverite v izpisku iz zemljiške knjige. Vpisane podatke o izmeri starosti nepremičnine pa spletnem mestu Geodetske uprave.