Po končanem dedovanju je pogosto več oseb solastnikov nepremičnine

V primeru, ko več oseb deduje nepremičnino, postanejo vsi dediči skupni lastniki nepremičnine. Vsak dedič ima tako enak delež lastništva in pravico do uporabe in razpolaganja s skupno lastnino. Ta delež se lahko določi glede na velikost dedičevega deleža v zapuščinski masi.

 {loadposition nakup-enovice}
V skladu z zakonom imajo skupni lastniki določene obveznosti in pravice, ki jih je treba upoštevati. Ena od glavnih obveznosti skupnih lastnikov je skupno upravljanje in vzdrževanje nepremičnine. To pomeni, da morajo skupni lastniki med seboj usklajevati odločitve glede uporabe in vzdrževanja nepremičnine ter skupaj nositi stroške vzdrževanja in obnove.
 
Poleg tega imajo skupni lastniki pravico do uporabe nepremičnine v skladu z dogovorom ali načelom sorazmernosti, ki se nanaša na lastniški delež vsakega lastnika. Skupni lastniki lahko tudi sklenete sporazum o upravljanju skupne lastnine, ki podrobno določa njihove obveznosti in pravice.
V primeru, da se skupni lastniki ne morejo sporazumeti o upravljanju nepremičnine ali drugih vprašanjih, se lahko en od lastnikov obrne na sodišče in zahteva razdelitev skupne lastnine. Sodnik lahko nato odloči o prodaji nepremičnine in razdelitvi izkupička med skupne lastnike ali pa razdeli nepremičnino med lastnike v skladu z njihovimi lastniškimi deleži.

 Vodenje prodaje nepremičnine v primeru solastnine..

Solastniki  lahko svoj nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi vpisana po solastniški deležih proda na trgu. Kupci so pripravljeni plačati tržno ceno za nepremičnino na kateri so bodo lahko vpisali kot lastniki do celote (1/1). Redko so kupci  zaintersirani za nakup posameznega deleža. Pri prodajo posameznega solastiškega deleža mora samo upoštevati določilo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da imajo solastniki pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini predkupno pravico. Solastnik preden solastniški delež proda tretji osebi, le tega ponuditi v nakup solastnikom pod enakimi pogoji. Če ti ne želijo kupiti deleža ga lahko proda tretjemu.

Solastniki nepremičnine, prodaja nepremičnine
Solastništvo nepremičnine