Gradbeni zakon omogoča legalizacijo stavb in pridobitev uporabnega dovoljenja

Pri gradnji in obnovi hiš lastniki pogosto gradijo brez gradbenega dovoljenja.  Hiše in poslovni prostori se pogosto tudi ne gradijo skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in urejeno projektno dokumentacijo.

Gradbeni zakon omogoča legalizacijo večstanovanjskih stavb hiš, poslovnih objektov in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Gradbeni zakon omogoča legalizacijo stavb in pridobitev uporabnega dovoljenja

Kakšne so možne posledice gradnja hiše brez pridobitve gradbenega dovoljenja in neskladna gradnja:

  • možnosti inšpekcijskega nadzora
  • uvedbo prekrškovnega postopka za plačila globe.
  • plačilo odškodnine za degradacijo in uzurpacijo zemljišča
  • izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
  • težave v pri prodaji nepremičnine, overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov
  • določitev hišne številke….

Pri nakupu nepremičnin je potrebno preverjati pravne in stvarne napake nepremičnine. Preveriti je potrebni ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta v zemljiški knjigi.  Promet oziroma prodajo nepremičnin se ne sme opraviti le s tistimi nepremičninami, za katere je nepravilnosti ugotovil gradbeni inšpektor, njegova odločba pa je zapisana v zemljiški knjigi.

Postopek legalizacije v rednem postopku pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja

GZ, tako kot je to omogočal že Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), dopušča naknadno pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj za že zgrajene objekte.

Redni postopki dovoljevanja zagotavljajo preveritev skladnosti že zgrajenega akta z vsemi predpisi, kar pomeni, da se v teh postopkih odpravi dvom glede varnosti objektov, njihovega negativnega vpliva na okolico in primernosti z vidika umeščenosti v prostor. Na ta način bo investitorjem omogočena zanesljivejša pot do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti in s tem do spoštovanja predpisanih pravil, brez tveganja, da bo uveden inšpekcijski postopek in da bi sledila naložitev zagroženih denarnih kazni.

 Izredni postopki legalizacije po prehodnih določbah GZ

Za objekte, ki jih ni mogoče legalizirati v rednem postopku izdajanja gradbenega in uporabnega dovoljenja, GZ v poglavju o prehodnih določbah ponuja več možnosti izrednih postopkov legalizacije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvrševanje 146. člena Gradbenega zakona (GZ-1) v zvezi z objektom daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, dokler ne sprejme končne odločitve.
Na podlagi 146. člena GZ-1 se lahko legalizirajo hiše in drugi objekti, izvedeni brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, in se jim izda dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Pogoj je, da objekti od 1. januarja 2005 obstajajo v bistveno enakem obsegu in bistveno enake namembnosti.

Začasno zadržanje izvrševanja 146. člena GZ-1 pomeni, da se postopki izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja do končne odločitve sodišča ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo izpeljani, ko bo sodišče sprejelo odločitev o ustavnosti ali neustavnosti izpodbijanih določb GZ-1.Do končne odločitve sodišča ni dopustna izvršba inšpekcijskega ukrepa v zvezi z objektom daljšega obstoja (razen za objekte iz drugega odstavka 142. člena GZ-1, katerih legalizacija ni mogoča, saj za objekte ni bilo pridobljeno potrebno okoljevarstveno soglasje).