Upravljanje nepremičnine v solastnini

Solastniki imajo po 67. členu SPZ pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev. Nadalje SPZ določa pravila glede poslov rednega upravljanja s stvarjo in poslov, ki presegajo okvirje rednega upravljanja.

Za opravljanje poslov v zvezi z rednim upravljanjem stvari, je potrebno pridobiti soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti (50 odstotno soglasje). Kot posle rednega upravljanja SPZ šteje posle, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari (npr. redna popravila stvari, sečnja v solastniškem gozdu).

Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja s stvarjo, je potrebno soglasje vseh solastnikov (100 odstotno soglasje). Pod takšne posle štejemo zlasti razpolaganje s celotno stvarjo (prodaja, zakup …), določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari. Navedenemu mnenju pritrjuje tudi sodna praksa, ki določa, da v primeru, ko en izmed solastnikov nasprotuje poslu, se takšen posel ne more opraviti.

Upravljanje nepremičnine v solastnini
Upravljanje nepremičnine v solastnini