Davek na promet nepremičnin pri prodaji stanovanja, hiše, parcele

Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin, prodaj hiš, stanovanj, parcel… Davek se plačuje po stopnji 2 % od prodajne cene nepremičnine. 

Brez plačanega davka na promet nepremičnin, ni mogoče overiti podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini in posledično ni mogoče vpisati kupca kot lastnika v zemljiško knjigo. 

Pri prodaji nepremičnine se obračuna davek na promet nepremičnin ali davek na dodano vrednost. 

Pri nakupu novogradnje (prvi promet ali pred potekom dveh let od prve uporabe, vselitve) se plača 9,5 % davek na dodano vrednost (DDV). Pri tem se šteje, da so stanovanja del socialne politike, če njihova uporabna površina v večstanovanjski hiši ne presega 120 kvadratnih metrov oz. 250 kvadratnih metrov v individualni hiši. Uporabna površina stanovanja je v tem primeru vsota površine bivalnih prostorov. Če hiša presega pogoje je davek 22%.

 

 

 

Kdo plača davek na promet nepremičnin je določeno v prodajni pogodbi.

 

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. V postopku za odmero davka na promet nepremičnin ima položaj stranke tudi kupec,, kadar pogodbeno prevzema obveznost plačila davka na promet nepremičnin.

Davčni zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po podpisu prodajne pogodbe pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži. Napovedi mora priložiti listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine.
Davčni organ mora izdati odločbo o odmeri davka v 30 dneh po prejemu napovedi oziroma po prejemu pravnomočne sodne odločbe, ki jo je sodišče dolžno posredovati davčnemu organu, na območju katerega nepremičnina leži.

Praviloma davčna uprava odmeri prometni davek v obliki žiga, ki jo odtisne na izvod prodajne pogodbe, na kateri tudi potrdi, da je bil prometni davek plačan. Ta izvod prodajne pogodbe je tisti, na katerem notar nato overi prodajalčev podpis!