Predpogodba pri nakupu nepremičnine, plačilo are

Pri nakupu nepremičnine stranki sklenete predpogodbo, ko želita z aro utrditi obligacijsko razmerje in niso izpolnjeni pogoji za podpis glavne pogodbe. (ni pridobljenih dokumentov za prodajo, potrdilo o namenski rabi, parcelacije zemljišč…….) Predpogodba je pogodba, s katero se prevzame obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba ( 33. člen OZ).

Predpogodba pri nakupu nepremičnine, plačilo are

Predpogodba pri prodaji nepremičnine veže pogodbeni stranki, če vsebuje vse bistvene sestavine glavne pogodbe o nakupu nepremičnine. Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v šestih mesecih od izteka roka za njeno sklenitev, če ta rok ni bil določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena. Sodišče naloži stranki, ki je odstopila od nakupa nepremičnine določenega v predpogodbi, da pogodbo sklene v določenem roku.

Predpogodba pri nakupu nepremičnine

Po 33. členu Obligacijskega zakonika je predpogodba takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpogodba mora biti sklenjena v obliki, kakršna je predpisana za glavno pogodbo, če je predpisana oblika pogoj za veljavnost pogodbe. Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v šestih mesecih od izteka roka, določenega za njeno sklenitev, če ta rok ni določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena.  Predpogodba pri nakupu nepremičnine