Lokacijska informacija za promet nepremičnin

Zakaj rabimo lokacijsko informacijo o namenski rabi zemljišča?

Lokacijska informacija za promet nepremičnin vsebuje podatki o lokaciji, namenski rabi, omejitvami prometa nepremičnin na področju, kjer se nahaja nepremičnina, ki se prodaja. Lokacijska informacija je pomemben dejavnik pri določanju vrednosti nepremičnine in je pogosto navedena v cenitvenih poročilih o vrednosti nepremičnin.

{loadposition nakup-enovice}

Lokacijska informacija o namenski rabi zemljišča je priloga prodajni pogodbi in je obvezna pri notarski overitvi podpisov prodajalcev pri prodaji nepremičnine. Notar iz potrdila razbere pogoje, ki vplivajo na postopek overitve (predkupne pravice, kmetijska zemljišča..). Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora. Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:

  • predkupna pravica občina
  • soglasje Ministrstva za obrambo
  • opredelitev vodovarstvenih območij
  • opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000
  • opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov…..
potrdilo o namenski rabi
Lokacijska informacija

Zahtevek za izdajo lokacijske informacije lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik nepremičnine. Lastništvo namreč ni pogoj za izdajo potrdila. V primeru, ko se posameznik odloča za nakup nepremičnine oziroma zazidljivega zemljišča  je priporočljivo, da pridobi lokacijsko informacijo. 

Če posameznik kupuje zemljišče, na katerem namerava graditi, je priporočljivo, da pridobi lokacijsko informacijo za potrebe gradnje in projektiranja objektov.

Kje pridobimo lokacijsko informacijo za zemljišče in kako dolgo je veljavno?

Lokacijska informacija je veljavna dokler ne pride do spremembe prostorskega akta. Notarji upoštevajo samo potrdila, ki so izdana v zadnjih šestih mesecih.  Za izdajo lokacijske informacije vlagatelj zahtevka plača upravno takso pristojni občini, na območju katere leži nepremičnina. Lokacijski informaciji se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna namenska raba zemljišča (gozd, stavbno zemljišče, njiva…).