Po končanem dedovanju je pogosto več oseb solastnikov nepremičnine

Običajno na podlagi dedovanja, več oseb, sorodnikov postane solastniki nepremičnine. Ker nepremičnina ni etažno razdeljena, vsi uživajo celotno nepremičnino po določenih solastniških deležih. Pogosto skupnost solastnikov povzroča spore ali slabe odnose med solastniki. Več zaporednih dednih postopkov povzroči veliko število dedičev in razdrobitev solastniških deležev.
 
Vodenje prodaje nepremičnine v primeru solastnine..
Solastniki  lahko svoj nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi vpisana po solastniški deležih proda na trgu. Kupci so pripravljeni plačati tržno ceno za nepremičnino na kateri so bodo lahko vpisali kot lastniki do celote (1/1). Redko so kupci  zaintersirani za nakup posameznega deleža. Pri prodajo posameznega solastiškega deleža mora samo upoštevati določilo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da imajo solastniki pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini predkupno pravico. Solastnik preden solastniški delež proda tretji osebi, le tega ponuditi v nakup solastnikom pod enakimi pogoji. Če ti ne želijo kupiti deleža ga lahko proda tretjemu.
Solastniki nepremičnine, prodaja nepremičnine
Solastništvo nepremičnine