Cenik, informativne cene storitev in posredniške provizije nepremičninske družbe Bidom d.o.o.

Nepremičninska agencija Bidom d.o.o. svoje storitve obračunava strankam glede na vrsto in obseg naročila. Informativne cene storitev.

  1. Pravno svetovanje, sestava pogodb na področju nepremičnin

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled  ali sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine. Cene: 

 • 200 EUR - sestava enostavne prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo,
 • 240 EUR - sestava kompleksne prodajne pogodbe za hišo, večjo posest,
 • 180 EUR - sestava darilne pogodbe za nepremičnino,
 • 150 EUR- pregled listin, dokumentacije in pisno poročilo o pravnem stanju nepremičnine
 • 100 EUR - sestava najemne pogodbe
 • 100 EUR- sestava služnostne pogodbe;
 • 100 EUR - sestava predpogodb, aneksov k pogodbi ali razveze pogodbe
 • 20 - 100 EUR - zastopanje v upravnih, davčnih postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj in drugih dokumentov, soglasje MORS, ponudbe in odobritev za kmetijska zemljišča, glede na zahtevnost posameznega postopka;
 • 300 - 500 EUR - prepis nepremičnine, postopek prenosa lastništva na nepremičnini;
 • 80 EUR - začeta 1h svetovanje pri urejanju pravnega stanja nepremičnine, davkih;
 • 50 EUR - hramba listin, pogodb in ključev do zaključka pravnega posla;

Naročite sestavo pogodbe ali pregled dokumentacije ..

 2. Posredniška provizija pri prodaji ali najemu nepremičnin

Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za  nepremičnino znaša do 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR.

Plačilo za posredovanje sme znašati v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino do  4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

 Prodajate ali oddajate nepremičnino, pridobite individualno ponudbo...

 3. Cenitve nepremičnin

Cenitve nepremičnin so osnova za poslovne odločitve v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posrednik pripravi oceno tržne vrednosti nepremičnine za potrebe postavitve oglaševane cene za prodajo ali najema  nepremičnine;

 • 130 EUR - stavbno zemljišče
 • 160 EUR - stanovanje
 • 220 EUR - enostaven poslovni prostor:
 • 220 EUR - stanovanjska hiša
 • 250 EUR - poslovna hiša (do 500 m2)

Ocena vrednosti pri prodaji nepremičnine...

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo.

Kilometrina se usklajuje z Uredbo in se zaračuna pri službenih vožnjah oddaljenih več kot 15 km od sedeža družbe pri posredovanju nepremičnin in drugih službenih poteh, ki so posledica naročila storitve stranke. Bidom d.o.o. ni zavezanec za DDV od 31. 8. 2016. Navedene cene storitev ne vsebujejo stroškov raznih taks in pristojbin upravnih organov ali drugih inštitucij. Pri nepremičninah, ki zaradi svojih individualnih lastnosti povzročijo dodatne stroške, ki jih s splošno ponudbo ni mogoče določiti, se dogovori cena, višina nadomestila za opravljeno storitev izključno na podlagi ponudbe. 

 

Cenik nepremičnine, posredniška provizija
Cenik nepremičnine, posredniška provizija