Cenik, informativne cene storitev nepremičninske družbe Bidom d.o.o.

 

Cenik pravno svetovanje Bidom d.o.o.

Cenik nepremičninske družbe Bidom d.o.o.

Nepremičninska agencija Bidom d.o.o. svoje storitve obračunava strankam glede na vrsto in obseg naročila. Informativne cene storitev.

1. Posredovanje pri prodaji / nakupu nepremičnin

Provizija nepremičninske agencije za posredovanju pri prodaji nepremičnine je vezana na  prodajno ceno nepremičnine. Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek provizije razdeli med prodajalca 1/2 in kupca 1/2. Provizija se oblikuje na podlagi naslednje lestvice:

 • do 10.000 EUR znaša provizija 400 EUR
 • med 10.001 EUR in 25.000 EUR znaša provizija 4 % (2% prodajalec + 2% kupec)
 • med 25.001.001 EUR in 50.000 EUR znaša provizija 3,8 % (1,9% prodajalec + 1,9% kupec)
 • med 50.001 EUR in 100.000 EUR znaša provizija 3,6 % (1,8% prodajalec + 1,8% kupec)
 • med 100.001 EUR in 150.000 EUR znaša provizija 3,4% (1,7% prodajalec + 1,7% kupec)
 • med 150.001 EUR in 200.000 EUR znaša provizija 3,2 % (1,6% prodajalec + 1,6% kupec)
 • med 200.001 EUR in več znaša provizija 3 % (1,5 % prodajalec + 1,5 % kupec)

Celovita storitev posredovanja pri prodaji nepremičnine obsega oglaševanje, izvedbo ogledov, vodenje pogajanj in postopka prepisa nepremičnine v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Nepremičninska družba izda račun za posredovanje, ko je sklenjena prodajna pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

2. Posredovanje pri oddaji /najemu nepremičnin

Višina provizije nepremičninske družbe za posredovanju pri oddaji nepremičnine je vezana na mesečno najemnino. Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek provizije razdeli med lastnika 1/2 in najemnika 1/2. 

 • Pri vrednosti najemnine do 300 EUR znaša provizija 300 EUR (1/2 lastnik + 1/2 najemnik)
 • Pri vrednosti najemnine nad 301 EUR znaša provizija 1* mesečna najemnina. (1/2 lastnik + 1/2 najemnik)

Celovita storitev posredovanja pri oddaji nepremičnine obsega oglaševanje, izvedbo ogledov, vodenje pogajanj in postopek sklepanja najemne pogodbe in prevzema nepremičnine v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Nepremičninska družba izda račun za posredovanje, ko je sklenjena najemna pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

 3. Pravno svetovanje, sestava pogodb na področju nepremičnin

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled  ali sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine. Cene: 

 • 180 EUR - sestava prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo,
 • 220 EUR - sestava prodajne pogodbe za hišo, večjo posest
 • 150 EUR- pregled listin, dokumentacije in pisno poročilo o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine
 • 80 EUR - sestava najemne pogodbe
 • 80 EUR- sestava osnutka služnostne pogodbe;
 • 80 EUR - sestava predpogodb, aneksov k pogodbi ali razveze pogodbe
 • 20 - 100 EUR - zastopanje v upravnih, davčnih postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj in drugih dokumentov, soglasje MORS, ponudbe in odobritev za kmetijska zemljišča, glede na zahtevnost posameznega postopka;
 • 300 - 500 EUR - prepis nepremičnine, postopek prenosa lastništva na nepremičnini;
 • 80 EUR - začeta 1h svetovanje pri urejanju pravnega stanja nepremičnine, davkih;
 • 50 EUR - hramba listin, pogodb in ključev do zaključka pravnega posla;

 3. Posamezne storitve pri poslovanju z nepremičninami

 • 45 EUR voden ogled nepremičnine, ali sestanek pri naročitelju
 • 70 EUR prvi ogled nepremičnine za prevzem naročila za posredovanje
 • 40 EUR pisno poročilo o stanju oglaševanja in ogledih nepremičnine
 • 100 EUR sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla
 • 80 EUR - primopredajni zapisnik z ogledom stanja in prepis plačnika obratovalnih stroškov;
 • 10 EUR - pridobitev izrisa parcele, izpiska iz zemljiške knjige, izpis vrednotenja GURS...
 • 40 EUR - pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, gradbenega dovoljenja;
 • 50 EUR – prodajni plakati, oglasne table na nepremičnini vsak začet mesec
 • 60 EUR - 4 mesečni oglas na strani podjetja
 • 0,37 EUR/km - kilometrina (se letno usklajuje z uredbo) 

4.Cenitve nepremičnin

Cenitve nepremičnin so osnova za poslovne odločitve v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posrednik pripravi oceno tržne vrednosti nepremičnine za potrebe postavitve oglaševane cene za prodajo ali najema  nepremičnine;

 • 130 EUR - stavbno zemljišče
 • 160 EUR - stanovanje
 • 220 EUR - enostaven poslovni prostor:
 • 220 EUR - stanovanjska hiša
 • 250 EUR - poslovna hiša (do 500 m2)

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo.

Kilometrina se usklajuje z Uredbo in se zaračuna pri službenih vožnjah oddaljenih več kot 15 km od sedeža družbe pri posredovanju nepremičnin in drugih službenih poteh, ki so posledica naročila storitve stranke. Bidom d.o.o. ni zavezanec za DDV od 31. 8. 2016. Navedene cene storitev ne vsebujejo stroškov raznih taks in pristojbin upravnih organov ali drugih inštitucij. Pri nepremičninah, ki zaradi svojih individualnih lastnosti povzročijo dodatne stroške, ki jih s splošno ponudbo ni mogoče določiti, se dogovori cena, višina nadomestila za opravljeno storitev izključno na podlagi ponudbe. 

 Cenik nepremičninske družbe Bidom d.o.o.