Obdajajo nas nepremičnine, prostori, kjer živijo in delujemo. Njihova glavna lastnost je redkost, zato imajo visoko vrednost. Ta se odraža v pomembnosti urejenega poslovanja z nepremičninami, poznavanja nepremičninskega prava in običajev na trgu. Pregledne in razumljive pogodbe so temelj učinkovitega gospodarjenja in trgovanja z nepremičninami.

Pravo nepremičnin

Strankam svetujemo pri nakupih in prodajah nepremičnin, vpisu in izbrisu hipotek, služnostnih pravic in drugih stvarnih bremen ter zanje preverjamo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin. 

Vrednotenje nepremičnin

Cene se oblikujejo na trgu nepremičnin in se s časom spreminjajo. Ob poznavanju njihovega gibanja in sploh razmer na trgu je lahko prihranek pri nakupu večji kot bi bil sicer. 

Uporaba prava na trgu nepremičnin
Uporaba prava na trgu nepremičnin
 
 
 
-->

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za nepremičnino, zazidljivo parcelo ali kmetijsko zemljišče omogoča vpis služnostne pravice v zemljiški knjigi.

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini:

 • vožnja prek služečega zemljišča do gospodujočega zemljišča
 • napeljava komunalnih vodov
 • hoja do vodnjaka........

Ustanovitev služnostne pravice je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu služnostne pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne služnostne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine, vsebino služnosti in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • pridobivanje potrdil in notarska overitev prodajne pogodbe
 • vpis služnostne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo

Kakšna je cena sestave služnostne pogodbe?

Služnostna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene služnostna prodajna pogodba za dostop do gozda, kmetijskega zemljišča ali pa služnostna pogodba za dostop prek služečega zemljišča do javne ceste za potrebe gradnje......  Za vsako služnostno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 100 EUR - sestava enostavne služnostne pogodbe za zemljišče

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini
-->

Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo, poslovni prostor omogoča spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi, prenos posesti na obdarjenca.

Če darovalec nepremičnino podari obdarjencu mora biti darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Prepis stanovanja ali hiše je vsekakor proces, ki zahteva spoštovanje  vseh potrebnih postopkov ter priprave ustreznih dokumentov, v izogib morebitnim težavam pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo:

 • sestava pisne darilne pogodbe z opredelitvijo nepremičnine in dovoljenjem za vpis v zemljiško knjigo
 • odmera davka pri darilu, Zakona o davku na dediščine in darila 
 • pridobivanje potrdil,  soglasij, odločb Občine, Upravne enote, Ministerstvo za obrambo....
 • notarska overitev darilne pogodbe
 • vpis darilne pogodbe za nepremičnino v zemljiško knjigo in sprememba lastnika
 • pregled in urejanje obremenitev v zemljiški knjigi, hipotek, zaznamb, plomb..

Zavezanec za plačilo davka na darilo je oseba, ki prejme premoženje na podlagi darovanja. Davka na dediščine in darila ni potrebno plačati dedičem 1. dednega reda oz. osebam, ki so izenačene z dedičem prvega dednega reda. To so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Darilno pogodbo mora pri notarju overiti trenutni lastnik, darovalec. Za prepis nepremičnine je potreben vpis v zemljiško knjigo.

Kakšna je cena darilne pogodbe?

Darilna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene darilna pogodba za hišo, darilna pogodba za stanovanje, darilna pogodba za zemljišče kot tudi npr. darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti. Za vsak darilno pogodbo vam pripravimo individualno ponudbo:

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled dokumentacije in sestavo pogodb. Informativne cene: 

 • 180 EUR - sestava enostavne darilne pogodbe za stanovanje, parcelo
 • 220 EUR - sestava kompleksne darilne pogodbe za hišo, večjo posest

Pokličite 041 286 883 ali pa izpolnite obrazec

 

Darilna pogodba za nepremičnino
Darilna pogodba za nepremičnino, stanovanje, hišo..
-->

Nepremičninska agencija Bidom d.o.o. svoje storitve obračunava strankam glede na vrsto in obseg naročila. Informativne cene storitev.

 1. Posredniška provizija nepremičninske družbe

Provizija nepremičninske družbe se plača, ko je sklenjena pogodba (prodajna ali najemna pogodba). Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja - lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe. Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.Cenik nepremičnine, posredniška provizija

1.1  Posredniška provizija pri prodaji nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru nakupa ali prodaje nepremičnin znaša do 4% od pogodbene cene - kupnine. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo. 

Primer izračuna posredniške provizije
kupnina za stanovanje 150.000 EUR * 2% = 3.000 EUR 

1.2  Posredniška provizija pri oddaji v najem nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino do  4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo. 

Primer izračuna posredniške provizije
najemnina za stanovanje 500 EUR/mesec * 24 mesecev = 12.000 EUR  * 3% = 360 EUR 

2. Pravno svetovanje, sestava pogodb na področju nepremičnin

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled  ali sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine. Cene: 

 • 200 EUR - sestava enostavne prodajne pogodbe do vrednosti kupnine 50.000 EUR za stanovanje, zemljišče;

 • 250 EUR - sestava kompleksne prodajne pogodbe za nepremičnino v vrednosti nad 50.000 EUR;

 • 150 EUR- pregled listin, dokumentacije in pisno poročilo o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine

 • 100 EUR - sestava najemne pogodbe, služnostne pogodbe, predpogodb, aneksov k pogodbi ali razveze pogodbe

 • 20 - 100 EUR - zastopanje v upravnih, davčnih postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj in drugih dokumentov, soglasje MORS, ponudbe in odobritev za kmetijska zemljišča, glede na zahtevnost posameznega postopka;

 • 300 - 500 EUR - prepis nepremičnine, postopek prenosa lastništva na nepremičnini;

 • 100 EUR - začeta 1h svetovanje pri urejanju pravnega stanja nepremičnine, davkih;

 • 50 EUR - hramba listin, pogodb in ključev do zaključka pravnega posla;

3. Posamezne storitve pri poslovanju z nepremičninami

 • 45 EUR voden ogled nepremičnine, ali sestanek pri naročitelju

 • 70 EUR prvi ogled nepremičnine za prevzem naročila za posredovanje

 • 40 EUR pisno poročilo o stanju oglaševanja in ogledih nepremičnine

 • 100 EUR sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla

 • 80 EUR - primopredajni zapisnik z ogledom stanja in prepis plačnika obratovalnih stroškov;

 • 10 EUR - pridobitev izrisa parcele, izpiska iz zemljiške knjige, izpis vrednotenja GURS...

 • 40 EUR - pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, gradbenega dovoljenja;

 • 50 EUR – prodajni plakati, oglasne table na nepremičnini vsak začet mesec

 • 60 EUR - 4 mesečni oglas na strani podjetja

 • 0,37 EUR/km - kilometrina (se letno usklajuje z uredbo)

 

 4. Cenitve nepremičnin

Cenitve nepremičnin so osnova za poslovne odločitve v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posrednik pripravi oceno tržne vrednosti nepremičnine za potrebe postavitve oglaševane cene za prodajo ali najema  nepremičnine;

 • 130 EUR - stavbno zemljišče

 • 160 EUR - stanovanje

 • 220 EUR - enostaven poslovni prostor:

 • 220 EUR - stanovanjska hiša

 • 250 EUR - poslovna hiša (do 500 m2)

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo.

Kilometrina se usklajuje z Uredbo in se zaračuna pri službenih vožnjah oddaljenih več kot 15 km od sedeža družbe pri posredovanju nepremičnin in drugih službenih poteh, ki so posledica naročila storitve stranke. Bidom d.o.o. ni zavezanec za DDV od 31. 8. 2016.

Navedene cene storitev ne vsebujejo stroškov raznih taks in pristojbin upravnih organov ali drugih inštitucij. Pri nepremičninah, ki zaradi svojih individualnih lastnosti povzročijo dodatne stroške, ki jih s splošno ponudbo ni mogoče določiti, se dogovori cena, višina nadomestila za opravljeno storitev izključno na podlagi dogovora z naročnikom.

 

izračun posredniške provizije nepremičnine
Izračun posredniške provizije nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->

Solastninska razmerja na nepremičninah so pogosto predmet nesoglasij med solastniki. V praksi je težko doseči soglasje več oseb glede upravljanja, prodaje, rabe...

Žlahta, strgana plahta

Slovenski pregovor, ki je odsvetoval vsakršne posle s sorodniki, glede lastništva nepremičnin..., kajti navadno so se končala z jokom in dolgoletno užaljenostjo.

Solastnina nastane kot posledica dedovanja ali nakupa iste nepremičnine več oseb po solastniških deležih...Vsak od solastnikov lahko v vsakem času zahteva delitev solastnine, razen v neprimernem času. Solastnik se tej pravici ne more odpovedati za vselej, lahko pa se ji odpove za določen čas, pri čemer njegova odpoved zavezuje tudi njegove pravne naslednike.

Način delitve solastnine

Delitev v naravi

Največkrat se solastniki sporazumno dogovorijo o načinu delitve stvari, kot to določa 70. člen SPZ. Če se solastniki ne morejo sporazumeti, o delitvi odloči sodišče v nepravdnem postopku, tako da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.

Prodaja in delitev denarja

Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča, sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna delitev). Možno je tudi, da eden izmed solastnikov uveljavi predkupno pravico in izplača ostale solastnike po ceni, ki jo določi sodišče. Solastnik, ki je na takšen način dobil stvar ali del stvari, pridobi lastninsko pravico na stvari s pravnomočnostjo odločbe. Drugim solastnikom mora izplačati njihove deleže skupaj z obrestmi najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe. 

solastnina nepremicnine
Solastnina nepremičnine
-->

Solastniki imajo po 67. členu SPZ pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev. Nadalje SPZ določa pravila glede poslov rednega upravljanja s stvarjo in poslov, ki presegajo okvirje rednega upravljanja.

Za opravljanje poslov v zvezi z rednim upravljanjem stvari, je potrebno pridobiti soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti (50 odstotno soglasje). Kot posle rednega upravljanja SPZ šteje posle, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari (npr. redna popravila stvari, sečnja v solastniškem gozdu).

Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja s stvarjo, je potrebno soglasje vseh solastnikov (100 odstotno soglasje). Pod takšne posle štejemo zlasti razpolaganje s celotno stvarjo (prodaja, zakup …), določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari. Navedenemu mnenju pritrjuje tudi sodna praksa, ki določa, da v primeru, ko en izmed solastnikov nasprotuje poslu, se takšen posel ne more opraviti.

Upravljanje nepremičnine v solastnini
Upravljanje nepremičnine v solastnini
-->

Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če ostali solastniki te pravice ne izkoristijo, se delež lahko proda drugim osebam, vendar po isti ceni in pod istimi pogoji. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. 

Več oseb ima solastninsko pravico na nepremičnini (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež).

predkupna pravica nepremičnine
Predkupna pravica nepremičnine solastniki
-->

Več oseb ima solastninsko pravico na nepremičnini (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Ko želite določiti solastninski delež na nepremičnini v naravi, lahko o razdelitvi solastniškega premoženja sklenete dogovor s preostalimi solastniki nepremičnine. V primeru, da dogovor ni možen, o razdelitvi odloči sodišče.

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov.

-->

Rezervni sklad za vzdrževanja večstanovanjskih stavb je sklad, ustanovljen z namenom shranjevanja denarja za vzdrževanje in popravilo večstanovanjske stavbe. Običajno ga vodijo lastnik nepremičnin ali podjetje za upravljanje s premoženjem - upravniki. Prispevki v sklad se plačajo s strani posameznih lastnikov ali najemnikov enot v stavbi.

V rezervnem skladu se zbirajo sredstva lastnikov stanovanjV rezervnem skladu se zbirajo sredstva lastnikov stanovanj

Rezervni sklad se uporablja za plačilo stroškov, povezanih z vzdrževanjem in popravilom skupnih delov nepremičnin, kot so streha, zunanje stene, dvigala, vodovod in električni sistemi. Je pomemben za vzdrževanje in ohranjanje stavbe, saj pomaga preprečevati, da bi se manjše težave spremenile v večje in dražja za popravilo.

Pred nakupom nepremičnine preverite stanje vplačil v obvezen rezervni sklad prodajalca stanovanja.

Upravnik mora etažnemu lastniku na njegovo zahtevo izdati potrdilo o stanju neplačanih obveznosti na določen dan in predložitev takšnega potrdila tudi zahtevajte od prodajalca stanovanja, ko kupujete nepremičnino.

-->

Prepis nepremičnine je postopek pri katerem lastništvo nepremičnine preide iz trenutnega lastnika na pridobitelja. Gre za sklepanje prodajnih in darilnih pogodb in se zaključi z vpisom pridobitelja v zemljiško knjigo.

Kakšen je potek prepisa nepremičnine je odvisno od več dejstev:

 • kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča
 • etažna lastnina, solastnina
 • predkupne pravice
 • namen prepisa - darilo, prodaja

Postopek prepis nepremičnine potrebujete: izpis iz zemljiške knjige, prodajna (kupoprodajna) pogodbo za nepremičnino, potrdilo o namenski rabi zemljišča, Vloga za izdajo potrdila o ne uveljavljanju predkupne pravice, napoved za odmero davka na promet nepremičnin............

Cena vodenja prepisa nepremičnine je določena na podlagi individualne ponudbe ( stranke pogodbe, vrsta nepremičnine..).

Primer vrednosti prepisa:

 • etažno vpisano stanovanje s prodajno pogodbo... cena prepisa stanovanja 250 EUR
 • stavbo zemljišče, prepis parcela z darilno pogodbo... 250 EUR
 • kmetijsko zemljišče, vodenje postopka prepisa kmetijskih zemljišč, gozda .... 500 EUR
 • stanovanjska hiša, cena prepisa hiše... 400 EUR
 • pregled dokumentacije in svetovanje... 40 EUR za vsake začete pol ure

Navedene cene ne vsebujejo taks, davkov, cen notarskih storitev, cen energetskih izkaznic....  

Katere so koraki za prepis nepremičnine in kakšna je cena in stroški za prepis nepremičnine iz lastnika na pridobitelja je odvisno od:

 • pregled vpisanih pravic v zemljiški knjigi
 • izbira primerna pogodbe, prodajna, menjalna, darilna pogodba..
 • plačilo davka ob transakciji
 • stroška overitev pri notarju
 • stroške z pridobitvijo dokumentacije (Občine, Upravne enote)
 • primopredaja nepremičnine
 • kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, stavbna zemljišča, parcele
 • Prepis nepremičnin cena in stroški taks, davkov...

Cena prepisa je odvisna od vrste nepremičnine in zahtevnosti postopka. Plačilo izvedbe prepisa in stroškov pri prepisu lastništva nepremičnine je stvar dogovora med strankama:

 • cena prepisa,
 • takse za uradna postopke in dokumente,
 • davki povezani s transakcijo,
 • stroški notarske overitve podpisov na pogodbi,
 • stroški zemljiškoknjižnega vpisa.

Končni cilj prepisa nepremičnine je vpis novega lastnika v zemljiško knjigo in izročitev nepremičnine - primopredaja nepremičnine. V tem trenutku odsvojitelj izroči pridobitelju nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v pogodbi. V primopredajnem zapisniku se popišejo števci (elektrika, vodovod, telefon…). Obvesti se elektro, upravnika...,  da bo obratovalne stroške plačeval pridobitelj.

Že več kot 15 let vodimo prepise nepremičnin in lahko strokovno pomagamo tudi vam.

prepis nepremičnine, stanovanja, hiše
prepis nepremičnine, stanovanja, hiše

 

-->