Cenik, informativne cene storitev in posredniške provizije nepremičninske družbe Bidom d.o.o.

Nepremičninska agencija Bidom d.o.o. svoje storitve obračunava strankam glede na vrsto in obseg naročila. Informativne cene storitev.

 1. Posredniška provizija nepremičninske družbe

Provizija nepremičninske družbe se plača, ko je sklenjena pogodba (prodajna ali najemna pogodba). Nepremičninska družba na podlagi dogovora zastopa naročitelja – lastnika nepremičnine, ki plača storitve nepremičninske družbe. Nakup ali najem nepremičnin iz naše ponudbe brez posredniške provizije za kupce ali najemnike.Cenik nepremičnine, posredniška provizija

1.1  Posredniška provizija pri prodaji nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru nakupa ali prodaje nepremičnin znaša do 4% od pogodbene cene – kupnine. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo.

Primer izračuna posredniške provizije

Provizija nepremičninske agencije Bidom d.o.o za lastnike nepremičnin:

 • 3,8 % od prodajne cene med 10.000 EUR in 50.000 EUR
 • 3,4 % od prodajne cene med 50.001 EUR in 100.000 EUR
 • 3 % od prodajne cene med 100.001 EUR in 200.000 EUR
 • 2,6 % od prodajne cene nad 200.001 EUR

1.2  Posredniška provizija pri oddaji v najem nepremičnine

Plačilo za posredovanje je z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino do  4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja. Znotraj tega okvira pa je višina seveda odvisna od dogovora med naročiteljem in nepremičninsko družbo.

Primer izračuna posredniške provizije
najemnina za stanovanje 500 EUR/mesec * 24 mesecev = 12.000 EUR  * 3% = 360 EUR

2. Pravno svetovanje, sestava pogodb na področju nepremičnin

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled  ali sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine. Cene:

 • 200 EUR – sestava enostavne prodajne pogodbe do vrednosti kupnine 50.000 EUR za stanovanje, zemljišče;
 • 250 EUR – sestava kompleksne prodajne pogodbe za nepremičnino v vrednosti nad 50.000 EUR;
 • 150 EUR- pregled listin, dokumentacije in pisno poročilo o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine
 • 150 EUR – sestava najemne pogodbe, služnostne pogodbe, predpogodb, aneksov k pogodbi ali razveze pogodbe
 • 20 – 100 EUR – zastopanje v upravnih, davčnih postopkih pridobivanja soglasij in dovoljenj in drugih dokumentov, soglasje MORS, ponudbe in odobritev za kmetijska zemljišča, glede na zahtevnost posameznega postopka;
 • 300 – 500 EUR – prepis nepremičnine, postopek prenosa lastništva na nepremičnini;
 • 100 EUR – začeta 1h svetovanje pri urejanju pravnega stanja nepremičnine, davkih;
 • 50 EUR – hramba listin, pogodb in ključev do zaključka pravnega posla;

3. Posamezne storitve pri poslovanju z nepremičninami

 • 45 EUR voden ogled nepremičnine, ali sestanek pri naročitelju

 • 70 EUR prvi ogled nepremičnine za prevzem naročila za posredovanje

 • 40 EUR pisno poročilo o stanju oglaševanja in ogledih nepremičnine

 • 100 EUR sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla

 • 80 EUR – primopredajni zapisnik z ogledom stanja in prepis plačnika obratovalnih stroškov;

 • 10 EUR – pridobitev izrisa parcele, izpiska iz zemljiške knjige, izpis vrednotenja GURS…

 • 40 EUR – pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, gradbenega dovoljenja;

 • 50 EUR – prodajni plakati, oglasne table na nepremičnini vsak začet mesec

 • 60 EUR – 4 mesečni oglas na strani podjetja

 • 0,37 EUR/km – kilometrina (se letno usklajuje z uredbo)

 4. Cenitve nepremičnin

Cenitve nepremičnin so osnova za poslovne odločitve v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posrednik pripravi oceno tržne vrednosti nepremičnine za potrebe postavitve oglaševane cene za prodajo ali najema  nepremičnine;

 • 130 EUR – stavbno zemljišče
 • 160 EUR – stanovanje
 • 220 EUR – enostaven poslovni prostor:
 • 220 EUR – stanovanjska hiša
 • 250 EUR – poslovna hiša (do 500 m2)

Sodno zapriseženi izvedenec za vrednotenje in cenitve nepremičnin izdela cenitev za tržno, hipotekarno, likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in bančne postopke v skladu z individualno ponudbo.

Kilometrina se usklajuje z Uredbo in se zaračuna pri službenih vožnjah oddaljenih več kot 15 km od sedeža družbe pri posredovanju nepremičnin in drugih službenih poteh, ki so posledica naročila storitve stranke. Bidom d.o.o. ni zavezanec za DDV od 31. 8. 2016.

Navedene cene storitev ne vsebujejo stroškov raznih taks in pristojbin upravnih organov ali drugih inštitucij. Pri nepremičninah, ki zaradi svojih individualnih lastnosti povzročijo dodatne stroške, ki jih s splošno ponudbo ni mogoče določiti, se dogovori cena, višina nadomestila za opravljeno storitev izključno na podlagi dogovora z naročnikom.

izračun posredniške provizije nepremičnine
Izračun posredniške provizije nepremičnine